در حال حاضر این سرویس فقط برای مشترکین همراه اول فعال می باشد.